Avaleht Hariduse tugiteenused
Keskuse roll hariduse tugiteenuste valdkonnas Hiiumaal PDF Print E-mail

Hiiumaa hariduse esmatasandi tugiteenuste korraldamine, arendamine ja teenuste pakkumine lasteaedades ja koolides ning vanemahariduse toetamine:

- hariduse tugiteenuste põhimõtete ja ühtsete kvaliteedinõuete väljatöötamine lasteaedadele ja koolidele;  
- psühholoogi, eripedagoogi, õpiabi õpetaja ja tugiisiku teenuste pakkumine lasteaedades ja koolides
- karjääriõppe valikkursuse ainekava arendamine ja loengute läbiviimine põhikooli- ja gümnaasiumi õpilastele
- psühholoogia alaste ja õppemetoodiliste materjalide koondamine ja laenutus;
- ainesektsioonide koostöövõrgustiku koordineerimine ja eraldi töö andekate lastega;
- haridustehnoloogilised koolitused ja nõustamine lasteaia ning koolide õpetajatele;

- psühholoogiliste nõustamisteenuste pakkumine ja loovteraapia rakendamine elanikkonnale;
- lapsevanemate tugigrupid ja koolitused lapse arengu, õppimise ja toimetuleku küsimustes;
- kogukonna teadlikkuse tõstmine hariduse tugiteenustest ja vanemahariduse olulisusest;
- tagasiside kogumine sihtrühmalt, koostöövõrgustikult, kogukonna liikmetelt ja tulemuste analüüs.

 

EENeti logo